Alle juridische informatie in één oogopslag


 1. E-Mail
  gebruiker toevoegen


 2. Cryptshare
  gebruiken


Afdruk

According to § 5 TMG:

Equinoxe GmbH

Bismarckallee 9
79098 Freiburg
Germany

Phone: +49 761 / 3839-0
Email: info@equinoxe.com

Register Court Freiburg, HRB 5351

CEO: Wolfgang Schuler

VAT-ID: DE187235063

Images

© Fotolia.com - Rido
© Fotolia.com - Matej Kastelic 

Content

The author reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect,will therefore be rejected. All offers are not-binding and without obligation. Parts of the pages or the complete publication including all offers and information might be extended, changed or partly or completely deleted by the author without separate announcement.

Privacy policy

If the opportunity for the input of personal or business data (email addresses, name, addresses) is given, the input of these data takes place voluntarily. The use and payment of all offered services are permitted - if and so far technically possible and reasonable - without specification of any personal data or under specification of anonymized data or an alias. The use of published postal addresses, telephone or fax numbers and email addresses for marketing purposes is prohibited, offenders sending unwanted spam messages will be punished.

Copyright

The author intended not to use any copyrighted material for the publication or, if not possible, to indicate the copyright of the respective object.

The copyright for any material created by the author is reserved. Any duplication or use of objects such as images, diagrams, sounds or texts in other electronic or printed publications is not permitted without the author's agreement.

Referrals and links

The author is not responsible for any contents linked or referred to from his pages - unless he has full knowledge of illegal contents and would be able to prevent the visitors of his site fromviewing those pages. If any damage occurs by the use of information presented there, only the author of the respective pages might be liable, not the one who has linked to these pages. Furthermore the author is not liable for any postings or messages published by users of discussion boards, guestbooks or mailinglists provided on his page.

Legal validity of this disclaimer

This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you were referred from. If sections or individual terms of this statement are not legal or correct, the content or validity of the other parts remain uninfluenced by this fact.

Technical support

This website is supported by Equinoxe GmbH


Privacy en Cookiebeleid


Disclaimer: Dit document is machinaal vertaald. Handgemaakte vertalingen volgen binnenkort. Het Duitse privacy- en cookiebeleid en het is alleen bedoeld als hoffelijkheid voor Engelstalige lezers. Als er enige inconsistenties zijn tussen deze versie van het privacy- en cookiebeleid en de oorspronkelijke Duitse versie, dan is de Duitse versie doorslaggevend.
 

Bij Equinoxe GmbH nemen we de bescherming van persoonlijke gegevens zeer serieus. Op dit punt willen we graag uitleggen welke gegevens we opslaan, wanneer we gegevens opslaan en hoe we ze gebruiken. Wij zijn onderworpen aan de bepalingen van de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) en de bepalingen van de aanvullende Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), de Duitse federale wet op de gegevensbescherming. Om te garanderen dat wij en onze externe dienstverleners de genoemde voorwaarden en voorschriften inzake gegevensbescherming naleven, hebben wij de juiste technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Dit privacy- en cookiebeleid geldt voor onze online-aanwezigheid, inclusief website, functies en inhoud en externe online-aanwezigheden, zoals bijvoorbeeld onze sociale media. Bovendien informeert dit privacy- en cookiebeleid u over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en dient om te voldoen aan onze informatieplicht.

De terminologie die in dit privacy- en cookiebeleid wordt gebruikt, zoals controller en persoonlijke gegevens, wordt toegepast volgens de definities in het GDPR. Om de leesbaarheid te verbeteren en zo de informatie op een meer begrijpelijke manier te kunnen leveren, zijn specifieke artikelen, paragrafen, etc. in dit privacy- en cookiebeleid in de meeste gevallen niet van toepassing.


Contactgegevens


Controller

The controller in the sense of the GDPR and other national data protection acts of member states of the European Union and other data protection regulation is

Equinoxe GmbH
Bismarckallee 9
79098 Freiburg
Germany
Phone: +49 761 3839-0
Email: datenschutz@equinoxe.de
(DPA & TOM see FAQ)

 

Supervisory authority

The controller has appointed a supervisory authority. The contact details are

Phone: +49 761 3839-22
Email: datenschutz@equinoxe.de
(DPA & TOM see FAQ)

For any questions, suggestions, or comments on data protection as well as on the enforcement of your rights as listed below, please refer to our supervisory authority (DPA & TOM see FAQ).


Algemene informatie over de gegevensverwerking


Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

 


In principe verwerken wij persoonlijke gegevens alleen in de mate waarin het noodzakelijk is om een goed functionerende internetpresentatie, onze inhoud en diensten te bieden. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt regelmatig plaats na uw toestemming.

In gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van persoonlijke gegevens wettelijk is toegestaan, kunnen uitzonderingen op deze regel worden gemaakt.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

 

In het kader van de gegevensbeschermingsvoorschriften is de verwerking van persoonsgegevens als algemeen beginsel niet toegestaan, tenzij daar een wettelijk toegestane reden voor is. Wij zijn verplicht u te informeren over de rechtsgrond van de gegevensverwerking.

Voor zover wij uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens nodig hebben, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag.

Voor zover de verwerking van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, waarvan u een contractpartner bent, geldt de uitvoering van de overeenkomst als rechtsgrond. Dit geldt ook voor de verwerking van gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting van ons bedrijf, geldt dit als rechtsgrond.

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, geldt dit als rechtsgrond.

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter bescherming van een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde partij en indien het belang van de bescherming van uw fundamentele rechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder weegt dan die vroegere belangen, dan is dit de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens. 

Kinderen

Onze diensten zijn over het algemeen gericht op volwassenen. Personen jonger dan 16 jaar mogen ons geen persoonlijke gegevens verstrekken zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden.

Wissen van gegevens en bewaartermijnen voor gegevens

Zodra het doel van de opslag van gegevens niet meer van toepassing is, wissen of blokkeren wij uw persoonlijke gegevens. Bij logboekgegevens wordt de verwijdering automatisch na 90 dagen uitgevoerd. Dergelijke gegevens kunnen echter ook na deze periode worden opgeslagen, indien de wettelijke voorschriften die wij moeten naleven ons daartoe verplichten. Dit is bijvoorbeeld van invloed op gegevens die moeten worden bewaard als gevolg van commerciële of fiscale wetgeving, zoals leveringsbonnen of factuurgegevens. 

Het afschermen of wissen van uw gegevens gebeurt daarom op zijn vroegst na het verstrijken van een door dergelijke voorschriften bepaalde bewaartermijn, tenzij het noodzakelijk is om gegevens te blijven opslaan voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

Doorgifte van gegevens aan derden

Als algemeen principe geldt dat wij geen persoonlijke gegevens aan derden doorgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Indien wij uw gegevens in het kader van de verwerking aan derden bekend maken, verzenden of op een andere manier toegankelijk maken, gebeurt dit uitsluitend op basis van een van de eerder genoemde rechtsgrondslagen.

Indien nodig voor de uitvoering van een overeenkomst geven wij de gegevens door aan entiteiten zoals facturatiebedrijven of leveranciers. Voor zover wettelijk verplicht of op grond van een gerechtelijk bevel, moeten wij uw gegevens aan de betreffende entiteit met het recht van toegang doorgeven.

Tot op zekere hoogte kunnen wij voor de verwerking van uw gegevens gebruik maken van zorgvuldig geselecteerde externe dienstverleners. Indien gegevens in het kader van een zogenaamde verwerkingsovereenkomst aan dienstverleners worden doorgegeven, is dit gebaseerd op de richtlijnen van het GDPR. Onze verwerkers zijn zorgvuldig geselecteerd, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd. Wij maken alleen gebruik van verwerkers die voldoende garanties bieden dat de juiste technische en organisatorische maatregelen worden genomen om te garanderen dat de verwerking van de gegevens in overeenstemming met de eisen van GDPR en BDSG en dat uw rechten worden beschermd.

Doorgifte van gegevens naar derde landen

 

Het BBPR garandeert een even hoog niveau van gegevensbescherming binnen de Europese Unie. Daarom geven we voorrang aan Europese partners bij onze selectie van dienstverleners en samenwerkingspartners voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wanneer u gebruik maakt van de diensten van derden, zullen uw gegevens slechts in zeldzame gevallen buiten de Europese Unie worden verwerkt.

Wij staan de verwerking van uw gegevens in een derde land alleen toe als aan de specifieke eisen van het GDPR wordt voldaan, wat betekent dat uw gegevens alleen op basis van speciale garanties mogen worden verwerkt. Tot deze garanties behoren de officiële erkenning door de Europese Commissie van een niveau van gegevensbescherming dat gelijkwaardig is aan dat van de EU, de naleving van officieel erkende specifieke contractuele verplichtingen (de zogenaamde modelcontractbepalingen) of andere overeenkomsten tussen de EU en derde landen.

Automated decision-making

 

Wij onthouden ons van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.


De rechten van de betrokkenen


Volgens het GDPR bent u een betrokkene als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. U heeft de volgende rechten.

Voor de uitoefening van deze rechten kunt u zich wenden tot onze toezichthoudende instantie.

Het recht om de toestemming in te trekken

Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. De verwerking van de gegevens tot aan de intrekking van de toestemming blijft onaangetast.

Toegang tot persoonlijke gegevens

U heeft het recht om te vragen of wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Indien dit het geval is, kunt u de volgende informatie opvragen:

 • de doeleinden van de verwerking;
 • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • de geplande periode waarin de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of, indien dat concreet niet mogelijk is, de criteria die worden gehanteerd om die periode te bepalen;
 • het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen, het recht om de verwerking door ons te beperken of het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie;
 • het recht op alle informatie over de herkomst van de gegevens indien de persoonsgegevens niet van u zijn verkregen;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en - althans in die gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor u.

U heeft het recht om te vragen of uw persoonsgegevens zullen worden doorgegeven aan een derde land of internationale organisatie. In dit verband heeft u het recht om informatie te vragen over de passende garanties met betrekking tot de doorgifte.

Binnen een maand na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u van ons een kopie van de persoonsgegevens die verwerkt moeten worden. Indien u uw aanvraag elektronisch heeft gedaan, zullen wij u de informatie in een gemeenschappelijk elektronisch formaat verstrekken, tenzij anders gevraagd.

Recht op correctie

U heeft het recht om zonder onnodige vertraging van ons te eisen dat wij uw onjuiste persoonlijke gegevens corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om onvolledige persoonlijke gegevens te laten invullen.

Recht om te wissen ('recht om te worden vergeten')

U heeft het recht om zonder onnodige vertraging persoonlijke gegevens van ons te laten wissen en wij zijn verplicht om persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.
 • U trekt uw toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaten.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot de diensten overeenkomstig artikel 4 van het bbpR.
 • Wanneer wij uw persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en verplicht zijn deze te wissen, zullen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen nemen, met inbegrip van technische maatregelen, om de voor de verwerking verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens waarom u hebt verzocht, in kennis te stellen van alle koppelingen naar, of kopieën of replicaties van die persoonsgegevens door die voor de verwerking verantwoordelijken.

Het recht om te wissen ('recht om te worden vergeten') geldt niet indien verwerking noodzakelijk is:

 • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • voor de nakoming van een wettelijke verplichting die op ons rust of voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang of in de uitoefening van ons openbaar gezag wordt uitgevoerd;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;  
 • voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden, voor zover het recht om gegevens te wissen de verwezenlijking van de doelstellingen van de verwerking onmogelijk of ernstig in gevaar kan brengen, of;
 • voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om van ons een beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen wanneer een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 • u betwist de juistheid van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren;
 • de verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt om de beperking van het gebruik ervan;
 • Wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar wel voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen;
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van ons die van u vervangen.
 • Wanneer de verwerking is beperkt onder de bovengenoemde voorwaarden, zullen deze persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Indien u een verwerkingsrestrictie heeft verkregen onder de bovenstaande voorwaarden, wordt u door ons op de hoogte gesteld voordat de verwerkingsrestrictie wordt opgeheven.

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en hebt het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op toestemming of een overeenkomst en de verwerking met geautomatiseerde middelen plaatsvindt.

Bij de uitoefening van uw recht op gegevenstransportabiliteit hebt u het recht om de persoonlijke gegevens, voor zover technisch mogelijk, rechtstreeks van de ene naar de andere verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens te laten overdragen. De uitoefening van het recht op gegevenstransportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen ("recht om te worden vergeten"). Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is toegekend.

Recht om bezwaar aan te tekenen

U heeft te allen tijde het recht om, op grond van uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens na een belangenafweging, inclusief het opstellen van profielen op basis van deze voorwaarden. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van u of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden, met inbegrip van het opstellen van profielen voor zover deze betrekking hebben op dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen de persoonlijke gegevens niet langer voor dergelijke doeleinden worden verwerkt.

In het kader van het gebruik van diensten volgens artikel 4 van het GDPR kunt u uw recht van verzet met behulp van geautomatiseerde middelen en technische specificaties uitoefenen.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die ook voor u belangrijke gevolgen heeft. Dit is niet van toepassing indien de beslissing:

 • is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en ons,
 • is toegestaan op grond van het recht van de Unie of de lidstaten waaronder wij vallen en waarin ook passende maatregelen zijn opgenomen om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen; of
 • is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij nemen passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen, in ieder geval het recht om een menselijke tussenkomst van de controleur te verkrijgen, zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats, uw arbeidsplaats of de plaats van de vermeende inbreuk heeft, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met het GDPR.


Gebruik van onze website


U kunt onze website over het algemeen gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken. In het volgende hoofdstuk leggen wij uit wanneer en in welke context wij gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website verwerken, welke aanbiedingen van dienstverleners en samenwerkende partners wij hebben geïmplementeerd, hoe deze werken en wat er met uw gegevens gebeurt.

Verzamelen van gegevens bij een bezoek aan onze website

Zolang u onze website uitsluitend voor het verzamelen van informatie gebruikt en u zich niet registreert voor een offerte, een contract met ons afsluit of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die door uw browser aan onze servers worden doorgegeven.

Bij een bezoek aan onze website verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen:

 • IP-adres van de bezoeker
 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • Inhoud van de gevraagde URL (specifieke website)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Specifiek verzonden datavolume
 • Website waar de aanvraag vandaan komt
 • Het besturingssysteem van de bezoeker
 • Taal en versie van de browsersoftware.

Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen in de logbestanden van onze systemen en gewist nadat ze hun doel hebben bereikt. Het is mogelijk om gegevens verder op te slaan; in dit geval worden IP-adressen echter verkort of vervormd, zodat het niet meer mogelijk is om de aanvragende klant te identificeren. Er is geen opslag van logbestanden met andere, persoonlijke gegevens over u in dit verband. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is ons legitieme belang.

De opslag van logbestanden vindt ook plaats om de operationele functionaliteit van onze website te waarborgen en om de beschikbaarheid ervan zo betrouwbaar mogelijk te maken. Onze legitieme belangstelling voor de gegevensverwerking is ook te danken aan deze doeleinden.


Gebruik van cookies


Algemene informatie voor het gebruik van cookies

Bij een bezoek aan onze website worden naast de eerder besproken gegevens ook cookies op uw computer opgeslagen.
Cookies zijn kleine pakketjes tekst die van een website naar de browser kunnen worden gestuurd. De browser slaat ze vervolgens op en stuurt ze terug naar de website. In cookies kunnen verschillende gegevens worden opgeslagen die kunnen worden gelezen door de entiteit die de cookie heeft ingesteld. Meestal krijgen ze een bepaalde tekenreeks (ID) toegewezen die een duidelijke identificatie van de browser bij het terugkeren naar of het verlaten van de website mogelijk maakt. Hun belangrijkste functie is om onze website gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. De gegevens die in cookies worden verzameld, zijn gepseudonimiseerd door technische bepalingen die het in het algemeen niet meer mogelijk maken om de gegevens aan de aanvragende gebruiker toe te wijzen. Indien een identificatie mogelijk is, zoals bij inlogcookies, waarbij de sessie-ID noodzakelijkerwijs gekoppeld is aan de account van de gebruiker, zullen wij u hiervan op het betreffende moment op de hoogte stellen.

Wij gebruiken verschillende cookies op onze website:

 • Zogenaamde "sessiecookies" zijn cookies die worden verwijderd nadat u onze website verlaat en de browser sluit. In dergelijke cookies worden de taalinstellingen en de inhoud van het winkelwagentje opgeslagen.
  "Permanente cookies" worden na het afsluiten van de browser opgeslagen, zodat bijvoorbeeld de inlogstatus of ingevoerde zoektermen kunnen worden opgeslagen. Wij gebruiken dergelijke cookies ook voor het meten van het succes van onze marketingactiviteiten en voor onze marketingdoeleinden.
  Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode die per cookie kan verschillen. U kunt dergelijke cookies echter te allen tijde met uw browser verwijderen.

Naast de zogenaamde "eerste partij cookies" die door ons als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking worden ingesteld, zijn er ook "cookies van derden" die door andere leveranciers worden aangeboden.

 • Als controller stellen wij zogenaamde "first-party cookies" in:

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in dit verband is ons legitieme belang.

 • Externe dienstverleners, die webtracking doen of het succes van onze marketingactiviteiten voor ons meten, kunnen ook cookies instellen.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in dit verband is uw toestemming.

Opmerking:

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor marketingdoeleinden kan voor een aantal diensten op de EU-website https://www.youronlinechoices.com of de Amerikaanse website https://www.aboutads.info/choices/ worden gemeld. U kunt uw browserinstellingen ook dienovereenkomstig configureren en bijvoorbeeld de acceptatie van "cookies van derden" of alle cookies blokkeren of de optie "niet volgen" activeren. Het is echter mogelijk dat u dan niet meer van alle mogelijkheden van onze website gebruik kunt maken.


Informatie over de verwerking en het gebruik van cookies


HubSpot

Wij gebruiken HubSpot voor onze website. Hubspot is een geïntegreerde softwareoplossing die we gebruiken om verschillende aspecten van onze website te ondersteunen.

HubSpot is een softwarebedrijf gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika met een Europees kantoor in Dublin: HubSpot, Ground Floor, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Irland, Telefoon +353 1 5187500.

Door de standaardcontractbepalingen van de EU met betrekking tot gegevensverwerking toe te passen, zorgt HubSpot ervoor dat aan de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU wordt voldaan wanneer persoonlijke gegevens door HubSpot in de VS worden verwerkt.

We gebruiken Hubspot in zogenaamde inbound marketing; dit stelt ons onder andere in staat om onze marketingstrategie beter te coördineren en te optimaliseren door middel van statistische analyses en evaluatie van gedocumenteerd gebruikersgedrag.

Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Delen van het content management (website en blog)
 • E-mailmarketing (zowel nieuwsbrieven als automatische mailings, bijv. voor het leveren van downloads)
 • Social media publicatie & rapportage
 • Rapporten (bijv. verkeersbronnen, pageviews, etc.)
 • Contactbeheer (bijv. gebruikerssegmentatie & CRM)
 • Webanalyses en -rapporten (bijv. verkeersbronnen, pageviews, etc.)
 • Landingspagina's en contactformulieren

Deze informatie wordt opgeslagen op de servers van onze softwarepartner Hubspot. We kunnen het gebruiken om contact op te nemen met bezoekers van onze website en om te bepalen welke diensten van ons bedrijf voor hen interessant zijn. 

We gebruiken ook Hubspot's live chat service Berichten (ronde chat icoon in de rechterbenedenhoek van het scherm) om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren door het verzenden en ontvangen van berichten op sommige subpagina's. Bij gebruik van deze functie worden de volgende gegevens naar de servers van Hubspot verzonden:

 • Inhoud van alle verzonden en ontvangen chatberichten
 • Contextinformatie (bv. webpagina, waarop de chat werd gebruikt)
 • Optioneel: E-mailadres van de gebruiker als u het via de chat-functie hebt opgegeven.

De wettelijke basis voor het gebruik van de diensten van Hubspot is ons legitieme belang. Ons legitieme belang bij het gebruik van deze dienst is het optimaliseren van onze marketing en het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening op onze website. Wij gebruiken alle verzamelde informatie uitsluitend om onze marketing en verkoop te optimaliseren.

Ontvangers / Categorieën van ontvangers

Hubspot is de ontvanger van de verzamelde gegevens.

Overdracht naar derde landen

Door de standaardcontractbepalingen van de EU met betrekking tot gegevensverwerking toe te passen, zorgt HubSpot ervoor dat aan de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU wordt voldaan wanneer persoonlijke gegevens door HubSpot in de VS worden verwerkt.

Duur van de gegevensopslag

Cookies worden gebruikt om uw gegevens te verwerken. Deze worden uiterlijk na 13 manden automatisch verwijderd.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Dit maakt de analyse van de activiteiten van een gebruiker over apparaten heen mogelijk door middel van het toewijzen van gegevens, sessies en interacties tussen verschillende apparaten aan een gepseudonimiseerde gebruikers-ID.

Door de standaardcontractbepalingen van de EU met betrekking tot gegevensverwerking toe te passen, zorgt Google ervoor dat aan de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU wordt voldaan wanneer persoonlijke gegevens door Google in de VS worden verwerkt.

Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In het geval dat de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal Google echter eerst uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere contracterende landen in de Europese Economische Ruimte verkorten. Gelieve niet dat Google op deze website is uitgebreid met een IP-anonimisering om de anonimisering van het verzamelen van IP-adressen te waarborgen. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorstuurt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Google Analytics ondersteunt de bepaling van de volgende gegevens:

 • Aantal pagina's impressies
 • Aantal gebruikers
 • Bounce rate (pagina wordt na één paginaweergave weer gesloten)
 • Duur van de sessie (gemiddelde duur van alle gebruikers)
 • Land van herkomst van waaruit de website is bezocht
 • Gebruik van websitefuncties
 • Hoe vaak individuele websites worden bezocht
 • Van welke website de gebruiker afkomstig is
 • Reserveringsconversie (hoeveel bezoekers van de website boeken een dienst)
 • Uit welke regio de gebruiker afkomstig is
 • Apparaat- en apparaatcategorie van waaruit de gebruiker de website bezoekt

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op onze website samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website voor ons uit te voeren.

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is uw vrijwillig gegeven toestemming.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier en hier.

Ontvangers / Categorieën van ontvangers

Google is the recipient of the collected data.

Overdracht naar derde landen

Door de standaardcontractbepalingen van de EU met betrekking tot gegevensverwerking toe te passen, zorgt Google ervoor dat aan de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU wordt voldaan wanneer persoonlijke gegevens door Google in de VS worden verwerkt.

Duur van de gegevensopslag

De gegevens die wij versturen en die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID's of marketingID's worden na 14 maanden automatisch gewist. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden automatisch één keer per maand gewist.

Door het downloaden en installeren van de browser-add-on voor het deactiveren van Google Analytics voor uw browser, kunt u het verzamelen van de gegevens over uw gebruik van de website die door de cookie voor Google is aangemaakt en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen.

Een zogenaamde opt-out cookie verhindert het verzamelen van uw gegevens bij een bezoek aan deze website in de toekomst. Om te voorkomen dat de gegevens op verschillende apparaten worden verzameld, moet u de opt-out op alle apparaten die u gebruikt echter uitvoeren. Door here te klikken, stelt u de opt-out cookie in voor het apparaat dat u momenteel gebruikt.

Google Maps

 

We gebruiken Google Maps om onze locatie te tonen. Dit is een dienst van Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (later Google genoemd). Voor de weergave van de kaart is de verwerking van het IP-adres van de gebruiker door Google verplicht.

Door de standaardcontractbepalingen van de EU met betrekking tot gegevensverwerking toe te passen, zorgt Google ervoor dat aan de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU wordt voldaan wanneer persoonlijke gegevens door Google in de VS worden verwerkt.

Met het onder het ES-US Privacy Shield zorgt Google ervoor dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS aan de eisen van de Europese Unie op het gebied van gegevensbescherming wordt voldaan.

De samenwerking met Google op het gebied van gegevensbescherming vindt plaats op basis van een gesloten contract over de gedeelde verantwoordelijkheid op grond van artikel 26 van het GDPR, dat hier kan worden bekeken.

Bovendien gaat u door het gebruik van Google Maps direct een contractuele relatie aan met Google.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier bij Google.

 

Ontvangers / Categorieën van ontvangers

Google is de ontvanger van de verzamelde gegevens.

Overdracht naar derde landen

Door de standaardcontractbepalingen van de EU met betrekking tot gegevensverwerking toe te passen, zorgt Google ervoor dat aan de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU wordt voldaan wanneer persoonlijke gegevens door Google in de VS worden verwerkt.

Duur van de gegevensopslag

Gegevens die wij versturen worden na 14 maanden automatisch gewist. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden één keer per maand automatisch gewist.

Bing Universal Event Tracking/Bing Webmaster Tools

Wij gebruiken Bing Universal Event Tracking ("UET"), een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft").

Wanneer u onze website bezoekt via advertenties op Microsoft Advertising, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Bovendien wordt op onze website een UET-tag geïntegreerd; dit is een code die samen met de cookie gepseudonimiseerde gegevens over het gebruik van de website opslaat. In combinatie met de cookie slaat de tag gepseudonimiseerde gegevens op om uw acties op onze website te volgen nadat u op een advertentie op Microsoft Advertising hebt geklikt. De duur van de sessie op de website, de bezochte gedeelten van de website en via welke advertentie u op onze website bent aangekomen, behoren tot de verzamelde gegevens.

Daarnaast kan Microsoft uw gebruikspatroon over meerdere van uw elektronische apparaten traceren via zogenaamde cross device tracking. De verzamelde informatie wordt overgebracht naar een Microsoft-server in de VS. Door de standaardcontractbepalingen van de EU met betrekking tot gegevensverwerking toe te passen, zorgt Microsoft ervoor dat aan de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU wordt voldaan wanneer persoonlijke gegevens door Microsoft in de VS worden verwerkt.

 

Ontvangers / Categorieën van ontvangers

Microsoft is the recipient of the collected data.  

Overdracht naar derde landen

Door de standaardcontractbepalingen van de EU met betrekking tot gegevensverwerking toe te passen, zorgt Microsoft ervoor dat aan de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU wordt voldaan wanneer persoonlijke gegevens door Microsoft in de VS worden verwerkt.

Duur van de gegevensopslag

Microsoft slaat de gegevens maximaal 180 dagen op. U kunt het verzamelen en verwerken van deze gegevens voorkomen als u de instelling van cookies deactiveert. Onder bepaalde omstandigheden kan dit leiden tot beperkingen van de functionaliteit van de website. Door op deze link te klikken, kunt u de cross device tracking uitschakelen.


Online aanwezigheid op sociale media


Wij hebben een online aanwezigheid op verschillende platformen om informatie te verstrekken en om met u in contact te kunnen komen.

Wij hebben geen invloed op de verwerking van persoonlijke gegevens door de betreffende exploitant van het platform. In het algemeen slaat de beheerder van het platform cookies op in uw browser die uw gebruikspatroon of uw interesses documenteren voor respectievelijk marktonderzoek en marketingdoeleinden wanneer u onze diensten op dat platform bezoekt.

Door dit te doen, meestal over apparaten heen, krijgen platformexploitanten gebruikersprofielen die u gepersonaliseerde advertenties tonen. Het is mogelijk dat personen die niet als geregistreerde gebruiker op het betreffende platform zijn geregistreerd door deze gegevensverwerking worden getroffen en dat hun gegevens mogelijk buiten de Europese Unie worden verwerkt, wat de handhaving van uw rechten kan bemoeilijken. Bij de keuze van dergelijke platforms maken wij er echter een punt van dat de exploitanten ermee instemmen dat zij zich aan de gegevensbeschermingsnormen van de EU houden.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens bij een bezoek aan een van onze sociale media is gebaseerd op onze legitieme belangstelling voor een veelzijdige presentatie van ons bedrijf en het gebruik van een effectieve manier om u te informeren en met u te communiceren.

Gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking in het kader van het gebruik van onze aanwezigheid op deze platforms, het recht om bezwaar te maken en het recht op toegang tot uw gegevens te claimen, vindt u in de privacyverklaring van de betreffende platformbeheerder.


Facebook


Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
De basis voor de gegevensverwerking is een gemeenschappelijke overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de vereisten van het GDPR.

Gegevensbeschermingsbeleid van de platformexploitant

 

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Gegevensbeschermingsbeleid van de platformexploitant

 

Instagram

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA

Gegevensbeschermingsbeleid van de platformexploitant

 

Twitter

Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

Gegevensbeschermingsbeleid van de platformexploitant

 

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Gegevensbeschermingsbeleid van de platformexploitant

 

Xing

XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany)

Gegevensbeschermingsbeleid van de platformexploitant

 


Newsletter


Wij bieden u de mogelijkheid om u aan te melden voor onze gratis e-mailnieuwsbrief. Wij sturen u alleen nieuwsbrieven als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Bij het aanmelden voor een nieuwsbrief worden de gegevens van het aanmeldingsformulier (naam en e-mailadres) aan ons doorgegeven en opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

Voor de verwerking van deze gegevens met het oog op het verzenden van de nieuwsbrief is uw toestemming verkregen en wordt verwezen naar dit privacybeleid. Voor het aanmeldingsproces gebruiken wij een zogenaamde "double opt-in". Na de aanmelding ontvangt u een e-mail met een link waarop u moet klikken om uw inschrijving te bevestigen. Op deze manier voorkomen wij dat onbevoegde derden zich aanmelden met behulp van uw e-mailadres. Wij loggen het aanmeldingsproces om het proces te kunnen documenteren volgens de wettelijke vereisten. Bij het aanmelden worden het IP-adres van het verzoekende apparaat en de datum en tijd van de aanmelding geregistreerd. De door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.


U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen en u vindt hiervoor een afmeldlink in elke nieuwsbrief. Met deze link kunt u ook uw toestemming intrekken. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw vrijwillige toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven.

Als u goederen of diensten van ons betrekt en daarbij uw e-mailadres opgeeft, behouden wij ons het recht voor om dit te gebruiken voor de verzending van nieuwsbrieven en direct marketing voor soortgelijke goederen en diensten van ons. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen die in het kader van een belangenafweging prevaleren ten gunste van het contacteren van onze klanten met promotie. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw gegevens door een bericht te sturen naar de onderstaande contactpersonen of door gebruik te maken van de afmeldlink in de promotie-e-mail zonder financiële kosten van onze kant. Als de nieuwsbrief wordt verzonden vanwege de verkoop van goederen en diensten, beroepen wij ons op de vereisten van de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG).

 


Aanvragen gericht aan ons


Als u ons een verzoek stuurt, bijvoorbeeld via het contactformulier, worden uw persoonlijke gegevens verwerkt om te reageren op uw contactverzoek:

 • om uw aanvraag die u via het contactformulier heeft doorgegeven te verwerken
 • om uw serviceaanvraag te verwerken
 • om een eventuele retourzending per post te verwerken
 • voor verdere vragen via telefoon of schriftelijk (e-mail)
 • het verstrekken van informatie over producten en diensten

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een geautomatiseerd besluitvormingsproces of voor profilering.


Sollicitaties


De in alle binnenkomende sollicitaties verstrekte gegevens, zoals uw contactgegevens en kwalificaties, worden uitsluitend gebruikt om het sollicitatieproces uit te voeren.

Uw gegevens worden intern doorgestuurd naar de verantwoordelijken van de betreffende afdeling. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor uw sollicitatie voor zover het nodig is om vast te stellen of wij u een arbeidsovereenkomst zullen aanbieden.

Bovendien kunnen wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor zover dat nodig is om ons te verdedigen tegen effectieve rechtsvorderingen tegen ons die voortvloeien uit het sollicitatieproces.

Uw gegevens worden over het algemeen twee maanden na afronding van de sollicitatieprocedure gewist, tenzij anders overeengekomen met de sollicitant (zie ook de vermelding in de talentenpool). Als de sollicitatie leidt tot het succesvol afsluiten van een arbeidsovereenkomst, worden uw gegevens opgenomen in het personeelsdossier.

Hoe lang worden uw gegevens opgeslagen?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om een beslissing te nemen over uw aanvraag. Indien een arbeidsovereenkomst tussen u en ons niet tot stand komt, kunnen wij gegevens blijven opslaan voor zover het noodzakelijk is om ons te verdedigen tegen rechtsvorderingen. Aanvraagdocumenten worden twee maanden na de kennisgeving van de afwijzing van een aanvraag gewist, tenzij een langere opslag noodzakelijk is vanwege een rechtszaak.

Toegang tot de talentenpool

Als we op dit moment geen vacature hebben die bij uw sollicitatie past, bijvoorbeeld in het geval van een ongevraagde sollicitatie, dan nemen wij uw sollicitatie graag in behandeling en dienen deze in bij een talentenpool. Hiervoor is echter wel uw toestemming nodig en wij zullen u met een dergelijk verzoek benaderen.

Als we uw sollicitatiedocumenten niet binnen een jaar in de talentenpool gebruiken, worden uw sollicitatiedocumenten automatisch gewist.

Automated decision-making

 

 

Er is geen sprake van een geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, waardoor de beslissing over uw aanvraag niet uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking.


Wijzigingen


Dit beleid inzake gegevensbescherming wordt van tijd tot tijd gewijzigd. Dergelijke wijzigingen treden bijvoorbeeld op wanneer er veranderingen zijn als gevolg van technologische vooruitgang, wettelijke vereisten of andere factoren.

Laatste update: Januar 2019


Links

If you use external links that are offered within the scope of our website pages, this data protection declaration does not extend to these links. When we provide links, we endeavor to ensure that they also comply with our data protection and security standards. However, we have no influence on compliance with data protection and security regulations by other providers. Therefore, please also inform yourself about the data protection declarations provided on the websites of other providers.


Contact information

Name and address of the data protection officer

Patrick Ehret
Phone: +49 761 3839 - 22 
Email: patrick.ehret@equinoxe.com

If you have any questions about data protection, you can contact our data protection officer directly at any time.


Services

Online application portal

We use the Cryptshare demo server for application organization. When using this online service, the following personal data is processed; first name, last name, e-mail address, telephone/mobile number, Upload of attachments for application letters and documents. The transfer of data is encrypted. This data is used exclusively for the application procedure. For this purpose, this data is passed on internally to the responsible divisional managers. The data will be deleted 3 months after completion of the application process. If their application is followed by the conclusion of a contract, the data is included in the employee file.

Use of special services on our website

For certain services, e.g. newsletter, demo system, test installation, price inquiries, webinar management tool, login area and build services, it is necessary to collect personal data. Only the data required for the respective purpose is collected and the legal retention periods are taken into account.

User accounts in the login area

Personal data is required to maintain a user account. The required data is marked with an "*" in the registration form. By registering, you consent to the use of this data for the purpose of account management.

Delivery of goods

Your data will be passed on to the shipping company commissioned with the delivery, insofar as this is necessary for the delivery of the goods.


Onderaannemers

Nr. Subcontractors
(Company, Address)
Country Service
1 Pointsharp GmbH
Schwarzwaldstraße 151,
79102 Freiburg
Germany Cryptshare Software developer
2 Continum AG
Bismarckallee 17,
79098 Freiburg
Germany Lessor server room for the operation of the cryptshare server
3 BS PAYONE GmbH
Lyoner Str. 9
60529 Frankfurt
Germany Payment service provider
4 Billwerk+ Germany GmbH
Mainzer Landstr. 33a
60329 Frankfurt
Germany Service provider for subscription management and billing

Algemene Voorwaarden